Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 
Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door classicnl te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna de "Actie"). Naast deze Actievoorwaarden kunnen per Actie aanvullende voorwaarden gelden, die op de bijbehorende actiepagina op www.classic.nl worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Actievoorwaarden".

1.2 
Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3 
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.

2. Aanbieder

De Actie wordt georganiseerd door: 
classicnl
siliciumweg 22
3812 sx amersfoort
www.classic.nl

3. Deelname

3.1 
Per Actie wordt op www.classic.nl vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.

3.2 
Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.

4. Deelnamekosten

4.1 
Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende actievoorwaarden worden vermeld.

4.2 
De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende Actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

5. Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een deurwaarder of notaris. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

6. Bekendmaking winnaars

6.1 
De winnaars zullen worden vermeld op de website van classicnl en zullen per post, telefoon of e-mail bericht ontvangen over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer.

6.2 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Prijzen

7.1 
Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.

7.2 
Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: 
(a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; 
(b) een geldig e-mailadres op te geven; 
(c) correcte NAW-gegevens op te geven.

7.3 
Binnen enkele weken na de trekking zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de aanvullende actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

7.4 
Indien een winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt classicnl zich het recht een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

7.5 
Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. Tevens mogen prijzen niet worden doorverkocht. 

7.6 
Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.

8. Medewerking deelnemers

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal classcinl gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. classicnl is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

9. Uitsluiting deelname

9.1 
Na het winnen van een prijs in een actie van classicnl is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe acties van classicnl waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.

9.2 
Medewerkers van classicnl en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

9.3 
classicnl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de gegevens is de privacyverklaring van classicnl van toepassing. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.

11. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is classicnl niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • gebreken aan de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs;
  • geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
  • beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

12. Wijzigingen

12.1 
classicnl heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.classic.nl bekendgemaakt.

12.2 
classicnl behoudt zich het recht voor om een Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

13. Klachten

13.1 
Klachten over de Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: 
classicnl
siliciumweg 22
3812 sx amersfoort
e-mail: info@classic.nl

13.2 
classicnl zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.

14. Slot

14.1 
Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.

14.2 
Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.3 
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist classicnl.